Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse

Nedenstående almindelige salg- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Tilbud og accept

Afgivne tilbud bortfalder, såfremt skriftlig accept ikke er kommet fremt til sælger inden 30 dage fra tilbuddets afgivelse. Sælger forbeholder sig ret til mellemsalg.

Kvantum

Sælger forbeholder sig ret til merlevering af indtil 10%.

Priser

Opgivne priser er baseret på gældende prisliste - leveret ab lager. Alle priser er excl. moms.

Betalingsvilkår

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som seneste rettidige betalingsdag. Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato med 1,5% pr. måned.

Leveringssted og risikoovergang

Levering sker ufranko til købers adresse. Sælger sørger for forsendelse på den måde, sælger i hvert tilfælde må finde mest hensigtsmæssig.

Forsinkelse

Såfremt der indtræder forsinkelse, uanset grunden hertil, kan køber alene hæve købet, såfremt forsinkelsen andrager mere end 30 dage. Herudover har køber ingen misligholdelsesbeføjelser og kan derfor ikke rejse krav af nogen art, herunder for driftstab og lignende som følge af den indtrådte forsinkelse, medmindre det kan dokumenteres, at forsinkelsen skyldes uagtsomhed fra sælgers side.

Force majeure

Såfremt sælger på grund af omstændigheder, som indtræder efter aftalens indgåelse, og som sælger ikke er herre over, f.eks., men ikke begrænset hertil, strejke, lockout, brand, mangel på transportmiddel, krig, valutarestriktioner, forbud mod import/eksport m.m., bliver forhindret i at levere rettidigt, suspenderes leveringsforpligtelsen i det tidsrum, forhindringen varer.

Køber er berettiget til at hæve købet under de i punktet - forsinkelse - angivne betingelser og kan ikke i anledning af eventuel ophævelse rejse krav om erstatning af nogen art.

Sælger er berettiget til at annullere købet, uden at dette berettiger køber til at kræve erstatning af nogen art, når leveringshindringen har varet i 30 dage.

Mangler

Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, som sælger er ansvarlig for, er sælger berettiget til at foretage omlevering, såfremt dette sker senest 30 dage efter, at reklamationerne over den pågældende mangel er kommet frem til sælger. Sælger er i så fald berettiget til at kræve de mangelfulde genstande udleveret, samtidig med at omlevering finder sted.

Såfremt sælger ikke foretager omlevering, er køber berettiget til at kræve erstatning/forholdsmæssigt afslag efter dansk rets almindelige regler, idet erstatningen/det forholdsmæssige afslag dog er begrænset til den mangelfulde genstands pris.

Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, mistet fortjeneste eller andre indirekte tab, opstået som følge af konstaterede mangler.

Returneret og reklamation

Returvarer modtages kun efter aftale og skal tilsendes sælger franko i hel og ubeskadiget stand og i uåbnede pakninger. Den debiterede pris med fradrag af 20% krediteres køber.

Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen at undersøge det købte. Reklamation over mangler skal gøres gældende senest 8 dage efter modtagelsen, og inden varen tages i brug. Køber er ikke berettiget til at gøre sådanne mangler gældende på et senere tidspunkt.

Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser udvist af sælger.

Sælger er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.

I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for 3. mand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter ovenstående. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarsskaden med sælger. Sælgers ansvar kan ingensinde overstige værdien af de leverede varer ekskl. fragt, forsendelse og øvrige forsendelsesomkostninger.

Ejendomsforbehold m.v.

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

Værneting og lovvalg

Som værneting for enhver tvist, der udspringer af nærværende aftale, er aftalt sælgers hjemsted.

Alle tvister afgøres efter dansk ret.

Hvorfor vælge os?

Danmarks største udvalg

Kun kvalitetsprodukter

Over 70 års erfaring

Ring mig op

Vil du ringes op og høre mere om vores gulve? Udfyld formularen her og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ingen revner, lim og søm...

Produktets elasticitet gør, at svindrevner minimeres kraftigt og støjniveauet reduceres væsentligt.

Download brochure

Båring Gulve

Hos Båring Gulve på Fyn finder du et af Danmarks største udvalg inden for massive plankegulve til en god pris.

CVR: 27066747 

Kontakt

Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup

Mandag - torsdag: 08.00 - 15.00​